Elmers hueting

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Advocatenkantoor: de maatschap Elmers Hueting Advocaten, statutair gevestigd te Brielle, handelend onder naam Elmers Hueting Advocaten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 81151640.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan het advocatenkantoor een opdracht heeft verstrekt.

Opdracht: elk (mondeling / schriftelijk) verzoek aan het advocatenkantoor tot het verrichten van diensten op het gebied van rechtsbijstand in de ruimste zin van het woord.

Honorarium: de financiële vergoeding voor werkzaamheden, exclusief de vergoeding voor kantoorkosten en verschotten, zoals in de opdrachtbevestiging met cliënt is overeengekomen.

Verschotten: alle kosten die de advocaat maakt ten uitvoering van de opdracht voor cliënt, te denken valt aan griffierechten, deurwaarderskosten, opvragen van uittreksels, vergoeding van derden en recherchekosten.

Kantoorkosten: vaste opslag op het honorarium voor secretariële werkzaamheden, dossier- en archiefbeheer en drukwerk.

Stichting derdengelden: De stichting beheer derdengelden, hierna ook wel te noemen SBDH. Deze Stichting is onderdeel van het Advocatenkantoor in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alsook alle overeenkomsten met inbegrip van aanvullende- en vervolgovereenkomsten die het advocatenkantoor met de opdrachtgever sluit. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die gedurende de opdracht gewijzigd worden. Dit behoudens het feit dat tussen het advocatenkantoor en de opdrachtgever andersluidend schriftelijk wordt overeengekomen.

Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt bij wijziging tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het kantoor en haar cliënten, alsmede op rechtsverhoudingen tussen de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting beheer Derdengelden mr. Hueting (SBDH) en haar opdrachtgevers en wederpartijen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Opdracht

De rechtsverhouding tussen het advocatenkantoor en opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De tussen het advocatenkantoor en cliënt gesloten overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zullen zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat deze door de advocaat is aanvaard bevestigd. Het advocatenkantoor stuurt de cliënt een opdrachtbevestiging. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door de advocaat van het advocatenkantoor.

De advocaat verbindt zich de opdracht persoonlijk of door anderen binnen het advocatenkantoor werkzame personen, en naar beste vermogen, kennis en inzet en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Het advocatenkantoor voert de opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichte werkzaamheden.

De advisering van het advocatenkantoor ziet nimmer toe op fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van het kantoor ontvangt.

Artikel 4: Aanvaarding en opschorting

De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat een door het kantoor verlangd depot binnen het door het kantoor gestelde termijn wordt voldaan.

Het advocatenkantoor is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht.

Het kantoor geeft uitvoering aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat het kantoor zich, aan de hand van een origineel en geldig legitimatiebewijs en na overlegging van een afschrift daarvan, van de identiteit van de opdrachtgever heeft kunnen vergewissen.

Artikel 5: Hulppersonen

Indien de advocaat het verantwoord en/of wenselijk acht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te laten bijstaan door derden dan zal zij dit doen na toestemming van de opdrachtgever. Als de advocaat bij de uitvoering van de werkzaamheden derden inschakelt is zij gemachtigd de gehanteerde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en door het kantoor ingeschakelde derden, alsmede de aansprakelijkheid van SBD, is beperkt tot het bedrag dat ter zake de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het door het kantoor aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.

Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van de door kantoor ingeschakelde derden.

Tevens is het kantoor niet aansprakelijk voor vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een ten onrechte gedane melding door het kantoor in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

De opdrachtgever vrijwaart het kantoor en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden of verband houdende met door het kantoor te behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 7: Honorarium

De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, te weten het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

De advocaat is bevoegd het uurtarief te wijzigingen, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. De opdrachtgever zal alvorens de wijziging intreedt, hiervan op de hoogte worden gesteld.

De advocaat is gerechtigd bij aanvang en tussentijds van de opdrachtgever  betaling van een voorschot te verlangen. Aan het einde van de werkzaamheden wordt er een eindafrekening gemaakt. Het voorschot wordt eerst verrekend met de oudste openstaande declaratie(s).

In zaken op basis van toevoeging geldt het bepaalde in bovenstaande paragrafen slechts voor de kosten die voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 8: Betaling

Betaling van de declaraties geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, hieronder vallen ook de voorschotdeclaraties. Dit betreft een fatale termijn. Dit tenzij anders overeen gekomen is, of anders vermeld staat op de factuur.

Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft de declaraties tijdig te betalen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de advocaat gerechtigd de wettelijke rente te berekenen over de openstaande declaratie.

Bij het in gebreke blijven de declaraties tijdig te betalen en indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn is de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, te weten 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van € 100,00.

De opdrachtgever ten behoeve van wie een toevoeging is verstrekt is verschuldigd de vastgestelde eigen bijdrage, alsmede kosten van derden, uittreksels uit de openbare registers, internationaal gebruik van telefax en telefoon en in geval van een gerechtelijke procedure de griffierechten.

Artikel 9: Bewaartermijn

Na beëindiging van de zaak worden dossiers gedurende zeven jaar bewaard. Gedurende drie maanden na schriftelijke kennisgeving van sluiting van het dossier kan de opdrachtgever vragen om afgifte van de stukken uit het dossier.

Na het verstrijken van de termijn van drie maanden wordt het dossier opgeslagen in het archief. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de termijn nog stukken wil opvragen zijn er kosten verbonden aan het opvragen uit en laten terugplaatsen in het archief.

Artikel 10: Klachten- en Geschillenregeling 

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De Geschillencommissie is gevestigd te (2509 LP) Den Haag met postbus 90600.

Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt de opdrachtgever allereerst de bezwaren voor aan de advocaat.

De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen of op redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht. De opdrachtgever zal na het indienen van zijn klacht binnen vier weken bericht krijgen. Hierop is de interne klachtenregeling van toepassing. Deze ligt ter inzage op kantoor en kan tevens op verzoek worden toegezonden.

Mochten de bezwaren niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan de opdrachtgever de schriftelijke reactie van de advocaat vergezeld van zijn of haar klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Het reglement en de werkwijze van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl en www.advocatenorde.nl

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Dit geldt ook voor de rechtsverhouding tussen het kantoor, dan wel de SBDH en haar opdrachtgevers of wederpartijen.

Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het advocatenkantoor voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.