Ondernemingsrecht

voor de Ondernemer

Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

Als u een ondernemer bent en veel (koop-)overeenkomsten sluit is het wellicht gunstig om algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, de algemene voorwaarden zorgen wel voor juridische dekking en bescherming in geval van een geschil. 

De overeenkomst waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn, kan worden afgesloten tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of het indienen van klachten. 

Na het opstellen en van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen. Het is dan belangrijk dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk deel uitmaken van een gesloten overeenkomst. Hierbij geldt over het algemeen dat de algemene voorwaarden ter hand moeten zijn gesteld bij het sluiten van de overeenkomst. Ook kunnen de algemene voorwaarden elektronisch worden toegezonden of kan worden verwezen naar een digitale vindplaats. Bij dat laatste moet wel nadrukkelijk worden aangegeven dat deze op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

Onder omstandigheden kunnen (delen van) de algemene voorwaarden buiten toepassing worden gelaten. Voor kleine ondernemers geldt dat in bijzondere omstandigheden een beroep kan worden gedaan op de reflexwerking van het consumentenrecht. Deze uitzonderingsmogelijkheid is echter beperkt. Onze advocaten kunnen u hierover voorlichten. 

De algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is niet verplicht, maar kan bijdragen aan de bewijsfunctie van de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden kunnen belangrijke zaken worden geregeld zoals de beperking van de aansprakelijkheid, termijnen, een keuze voor een Rechtbank, een eigendomsvoorbehoud en garanties. Niet alles mag worden overeengekomen in de algemene voorwaarden. Zeker in het geval van consumenten biedt het recht een vergaande bescherming, in de vorm van de zogeheten zwarte- en grijze lijst van artikel 6:236 en artikel 6:237 BW. 

Wij helpen u bij het opstellen, aanpassen en controleren van de algemene voorwaarden. Onze specialisten kunnen u adviseren over de gebruikelijke voorwaarden voor uw branche en bedrijf.

Bent u op zoek naar meer informatie? 

Terugbelverzoek